Miło jest nam poinformować, iż wszystkie grupy szkoleniowe zostały uruchomione. Założenie projektu, iż każdy uczestnik uczestniczy w szkoleniu, którego tematykę sam wybiera (na podstawie spotkań i konsultacji z doradcą zawodowym), umożliwia rozwój indywidualnych zainteresowań i predyspozycji każdego uczestnika.

 

W ramach projektu realizujemy 17 grup szkoleniowych w następujących obszarach tematycznych: fryzjer, instruktor fitness i aerobik, opiekun dziecięcy, sprzedawca z kasą fiskalną, pracownik biurowy, kosmetyczka, barrista/kelner/barman, specjalista ds. HR oraz trener personalny.

Szkolenia są realizowane przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów - praktyków w każdej z ww. dziedzin, dzięki czemu uczestnicy mają okazję zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną ale i poznać praktykę, podnosząc tym samym swoje kompetencje i zdobywając nowe kwalifikacje zawodowe.

Stawiając na pierwszym miejscu interes uczestnika i jego dobro oraz umożliwienie godzenia osobistego, prywatnego z uczestnictwem w projekcie, terminy i godziny zajęć są dopasowane do potrzeb uczestników a miejsca realizacji szkoleń są tak dobrane, aby uczestnicy nie musieli dojeżdżać daleko na zajęcia.

Wkrótce zamieścimy zdjęcia dokumentujące przebieg szkoleń zawodowych.

 

Projekt „Pewnie w dorosłość” realizowany na podstawie umowy nr RPLU-11.01.00-06-0007/15-00 z dnia 01.06.2016 pomiędzy Fundacją Sempre a Frente a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie).