Rozpoczynamy szkolenia zawodowe w ramach projektu "Pewnie w dorosłość".

 

Pierwsze dwie grupy ruszają w tym tygodniu:

Grupa 1 - Kurs fryzjerka - 180h, okres realizacji - 13.12.2016 - 23.03.2017

Grupa 2 - Kosmetyczka i Maniciurzystka - 160h, okres realizacji - 14.12.2016 - 16.03.2017

 

Projekt „Pewnie w dorosłość” realizowany na podstawie umowy nr RPLU-11.01.00-06-0007/15-00 z dnia 01.06.2016 pomiędzy Fundacją Sempre a Frente a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie).