Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji szkoleń w ramach projektu "Pewnie w dorosłość" została wybrana oferta złożona przez:

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin, oferta wpłynęła 22.11.2016 godz. 14:30, cena łączna: 58 768,50 zł

Szczegóły dotyczące wyboru wykonawcy można znaleźć w Bazie Konkurencyjności pod TYM linkiem

 

Projekt „Pewnie w dorosłość” realizowany na podstawie umowy nr RPLU-11.01.00-06-0007/15-00 z dnia 01.06.2016 pomiędzy Fundacją Sempre a Frente a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie).