W weekend 15/16 października w Ośrodku Wsparcia Młodzieży "Przystanek Sempre" odbyły się zajęcia grupowego poradnictwa psychospołecznego dla pierwszej grupy. 

 Tematyka warsztatów oscylowała wokół zagadnień:

- Zawiązanie grupy

- Samopoznanie

- Otwarta komunikacja i współpraca w grupie

- Radzenie sobie z trudnymi emocjami i stresem

- Uzależnienia i zachowania ryzykowne

Poniżej krótka fotorelacja z warsztatów.

Kolejne spotkania warsztatowe dla Grupy 2 i Grupy 3 odbędą się kolejno 19/20 listopada i 26/27 listopada 2016.

 

Projekt „Pewnie w dorosłość” realizowany na podstawie umowy nr RPLU-11.01.00-06-0007/15-00 z dnia 01.06.2016 pomiędzy Fundacją Sempre a Frente a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie).