Fundacja Sempre a Frente poszukuje osoby na stanowisko Kierownika/czki Placówki Wsparcia Dziennego Przystanek Sempre. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

 

Ogłoszenie o pracę nr 1/PS/2018

Fundacja Sempre a Frente rozpoczyna realizację projektu Przystanek Sempre - placówka wsparcia dziennego z oddziaływaniami socjoterapeutycznymi”.

Celem głównym projektu jest zapobieganie oraz ograniczanie podejmowania zachowań ryzykownych, w tym używania substancji  psychoaktywnych przez dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat, zamieszkujące na terenie Miasta Lublin, poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego kierującej  specjalistyczne działania do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym: dzieci, młodzieży i ich rodzin.

 W związku z rozpoczęciem realizacji projektu poszukujemy osoby na stanowisko: Kierownik Merytoryczny Placówki.

 Miejsce pracy: Lublin

 Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Zarządzanie Placówką, reprezentowanie jej na zewnątrz.
 • Zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji celów i zadań Placówki.
 • Sprawowanie nadzoru nad efektywnością realizowanych zadań oraz standardami prowadzonej pomocy specjalistycznej.
 • Sprawowanie opieki nad wychowankami oraz zapewnienie im odpowiednich warunków do harmonijnego rozwoju.
 • Opracowywanie i realizowanie rocznego planu pracy Placówki oraz tygodniowego harmonogramu zajęć.
 • Nadzorowanie dokumentacji prowadzonej przez zespół Placówki.
 • Sprawowanie nadzoru nad mieniem Placówki.
 • Sporządzanie sprawozdań z działalności Placówki.
 • Nadzór nad pracą zespołu i wolontariuszy, osób odbywających staż, praktyki studenckie.
 • Prowadzenie rekrutacji dzieci, młodzieży, rodziców do form wsparcia prowadzonych w Placówce
 • Inicjowanie i podejmowanie współpracy z innymi podmiotami edukacyjnymi (szkoły) oraz placówkami funkcjonującymi w obszarze pomocy społecznej (np. poradnie)
 • Inne zadania wynikające ze specyfiki pracy w Placówce/organizacji pozarządowej.

 Wymagania wobec Kandydata/tki:

 1. a) posiada wykształcenie wyższe – preferowani absolwenci psychologii, pedagogiki lub kierunków pokrewnych,
 2. b) 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie organizowania form pomocy pracy psychoprofilaktycznej w zakresie, której dotyczy oferta,
 3. c) 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie tworzenia i rozwijania programów pomocy psychospołecznej,
 4. d) 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru merytorycznego nad wdrażanymi programami psychospołecznymi i kierowania pracą zespołu,
 5. e) bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność,
 6. f) odpowiedzialność, samodzielność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 7. g) mile widziane osoby posiadające doświadczenie zawodowe w realizacji/wdrażaniu   projektów współfinansowanych ze środków unijnych (np. POWER, RPO WL, POKL).

 Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • Możliwość zatrudnienia w perspektywie długoterminowej
 • Pracę w dynamicznej i rozpoznawalnej organizacji pozarządowej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Realne możliwości rozwoju zawodowego

Termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2018

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Aktualny życiorys zawodowy
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie/ doświadczenie (kopie dyplomów, certyfikatów, referencji itp. – poświadczone za zgodność z oryginałem)
 3. List motywacyjny

 Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

 Dokumenty można złożyć:

 1. E-mailem – skany w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule maila należy wpisać: Odpowiedź na Ogłoszenie o pracę nr 1/PS/2018
 2. Osobiście w Biurze Fundacji Sempre a Frente, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 15:00. Dokumenty powinny być złożone w kopercie z dopiskiem: Odpowiedź na Ogłoszenie o pracę nr 1/PS/2018

 Termin składania dokumentów: 19.07.2018

 

Projekt „Przystanek Sempre - placówka wsparcia dziennego z oddziaływaniami socjoterapeutycznymi” jest współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.