Fundacja Sempre a Frente w okresie od czerwca do listopada 2016 roku uczestniczyła w pracach Lubelskiego partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Koordynatorem prac Partnerstwa była Lubelska Fundacja Rozwoju.

W prace Partnerstwa zaangażowanych było łącznie 68 instytucji i organizacji partnerskich, a głównym forum, na którym dyskutowano o sytuacji osób młodych na rynku
pracy i formułowano propozycje zmian.

Efektem 25 spotkań grup roboczych, 5 posiedzeń plenarnych Partnerstwa oraz wielu działań konsultacyjnych jest zestaw rekomendacji zawierający 27 propozycji działań w 4 obszarach tematycznych: 

a. Rekomendacje dla instytucji rynku pracy w zakresie sposobu dotarcia do jak najszerszej liczby osób młodych na rynku pracy, w tym z grupy NEET, uwzględniającego
najefektywniejsze sposoby rekrutacji oraz najskuteczniejsze metody wsparcia aktywizacyjnego.

b. Rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych w ramach
Osi I POWER

c. Rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy, w tym
sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych przez MRPiPS w ramach Osi I POWER

d. Rekomendacje zawierające sposób funkcjonowania partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu celem zapewnienia trwałości.

Wypracowane przez Partnerstwo rekomendacje można pobrać w formie publikacji pod TYM LINKIEM

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Wszystkim instytucjom i organizacjom zaangażowanym w pracę Partnerstwa gratulujemy udziału w tym przedsięwzięciu.